×

Algemene voorwaarden

Dudok Productiekeuken B.V.
Handelsnaam: Dudok Patisserie
Vestigingsadres: Chr. Huygenstraat 12A (3281 ND) te Numansdorp
Telefoonnummer: 0186 68 19 49
KvK-nummer: 2435 8485
BTW-identificatienummer: 8131 37 214 B01

TOEPASSELIJKHEID

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Dudok Patisserie. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant Dudok Patisserie te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

AANBIEDINGEN EN PRIJZEN

Prijzen van Dudok Patisserie zijn vrijblijvend. Dudok Patisserie accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Dudok Patisserie behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Alle prijzen zijn gebaseerd op afhalen bij een van de winkels van Dudok Patisserie en/of andere ophaalpunten als benoemd op de website www.dudokpatisserie.nl. Bij bezorging worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in dat geval direct bij het bestellen zichtbaar gemaakt.

DIENSTEN

De dienst die dudokpatisserie.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van taarten, koek en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland. Dudok Patisserie behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

PRODUCTEN

Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de afbeeldingen op de website.

BESTELTIJD

De klant kan van maandag tot en met zondag, bestellingen plaatsen voor het afhalen twee werkdagen na de dag van bestelling. Het gaat dan om bestellingen die je ophaalt in Rotterdam in een van onze winkels vanaf 10uur. Er gelden eventueel andere besteltijden voor de overige ophaalplaatsen, welke automatisch zichtbaar worden bij bestelling via de website. Taarten voor bezorging op maandag in Rotterdam dienen zaterdagmiddag vóór 12.00 uur besteld te zijn. Op zaterdag en zondag bezorgt Dudok Patisserie in principe geen taarten, tenzij anders met de klant overeengekomen.

Rond feestdagen kunnen andere besteltijden gelden.

BESTELLINGEN

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Dudok Patisserie behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Voor het bestellen van losse punten hanteren wij een minimum van 6 punten.

Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres. Controleer goed alle gegevens. Dudokpatisserie.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Wijzigingen kunnen tot 15.00 uur worden doorgegeven bij een van onze winkels, indien producten binnen twee werkdagen na bestelling geleverd moeten worden. Het annuleren van de totale bestelling en het geld terug ontvangen, is alleen mogelijk binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling. Indien je later dan 24uur alsnog wilt annuleren, zijn wij genoodzaakt tegoedbonnen te geven omdat wij dan al begonnen zijn met het maken van uw bestelling. De tegoedbonnen zijn alleen in onze patisseriewinkels in te wisselen en zijn niet inwisselbaar voor geld. Wij geven ook geen geld terug indien er slechts een deel van de waardebon gebruikt wordt.

Dudok Patisserie is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht.

LEVERTIJDEN EN BEZORGEN

Gedurende de openingstijden van onze Patisserie winkels, is het mogelijk de bestellingen op te halen als daarvoor gekozen is door de klant. Indien een klant een betaalde bestelling komt ophalen en in de winkel meldt een kleinere bestelling te wensen, dan zal zij ter waarde van het verschil tussen de betaalde bestelling en de uiteindelijke opgehaalde keuze, waardebonnen ontvangen van Dudok Patisserie.

Voor het bezorgen van bestellingen streeft Dudok Patisserie naar levering tussen 8 en 17uur. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Dudok Patisserie ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Voor bezorging hanteren wij een minimum besteding van € 20 inclusief 6% btw. Wij bezorgen alleen binnen de postcodes 3000-3089 binnen Rotterdam en hanteren wij een bezorgtarief van € 7,50.

Indien de taart bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de taart bij de receptie is afgeleverd is Dudok Patisserie niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.

Dudok Patisserie levert in principe niet op zaterdagen, zon- en feestdagen en Koningsdag, tenzij anders met de koper is overeengekomen.

In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.

Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, dan is de chauffeur genoodzaakt zijn rit te vervolgen en kunt u uw bestelling in de winkel ophalen aan de Westenwagenstraat 52 in Rotterdam. De kosten voor de bezorging zijn in dit geval nog altijd voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Dudok Patisserie daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch dan wel per email en gemotiveerd in kennis te stellen.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dudok Patisserie de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Dudok Patisserie zijn aangemeld zo mogelijk vergezeld van een foto, indien zij zijn voorzien van de track&trace code op de taartdoos en indien de verpakking van het product onbeschadigd is.

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Dudok Patisserie geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal tot één dag na levering door de klant tot het nuttigen aangeboden worden.

BETALING

Alle bestellingen via de website dudokpatisserie.nl dienen vooruit betaald te worden via iDEAL tenzij anders is overeengekomen. Bij telefonische bestelling wordt bij het ophalen van de bestelling afgerekend.

PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.

De koper is de prijs verschuldigd die Dudok Patisserie in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Dudok Patisserie worden gecorrigeerd.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

OVERMACHT

In geval van overmacht heeft Dudok Patisserie het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk uiterlijk 24 uur na bestelling mede te delen en zulks zonder dat Dudok Patisserie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

KLACHTEN

Overal worden foutjes gemaakt. Dudok Patisserie doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Dudok Patisserie neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.

AANSPRAKELIJKHEID

Dudok Patisserie is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Dudok Patisserie is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Dudok Patisserie komen. Dudok Patisserie draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Dudok Patisserie eveneens geen verantwoordelijkheid. Dudok Patisserie is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Dudok Patisserie, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dudok Patisserie. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Dudok Patisserie uitgesloten. Dudok Patisserie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan Dudok Patisserie. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

DIVERSEN

De klant van Dudok Patisserie dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Dudok Patisserie geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Dudok Patisserie garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

TOEPASSELIJK RECHT

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Dudok Patisserie en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.